เปิดใช้บริการ TOT wireless net

หมายเลขคำสั่งซื้อ
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Shopee (ไม่ใช่เบอร์ซิมสินค้าที่ได้รับจากทีโอที)
ลืม-เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 1100
Forget-change mobile no. contact 1100